GALIMATIAS |
 Pakiet trenera
GALIMATIAS |
Train-the-trainer
GALIMATIAS |
Training
GALIMATIAS |
Demo
GALIMATIAS |
Lingua
GALIMATIAS |
Sprachtraining
Bollmann & Partner | Preise |

Kontakt |

Home |
   
  Metryka
   
 

Odpowiedzialnym redaktorem i webmasterem za planowanie, realizację oraz  za treści zawarte na stronie internetowej, jak i za administrację domeny www.galimatias.net jest:

Sören Bollmann
Bollmann & Partner
Gubener Str. 30-31
D-15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: (03 35) 3 87 12 43
Telefax: (03 35) 3 87 12 44
E-Mail: contact@bollmannundpartner.de


Jeśli Państwo mają pytania, krytyczne uwagi lub ewentualne pomysły dotyczące tego projektu internetowego, proszę wysłać do nas maila.

   
  Wyłączenie z odpowiedzialnosci cywilnej
   
  1. Treść oferty online
Autor nie ręczy za aktualność, ścisłość oraz za jakość informacji danych do użytku. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które dotyczą szkód materialnych lub duchowych powstałych na skutek wykorzystywania informacji danych do użytku, lub które powstały na skutek błędnego wykorzystania tych informacji, są zasadniczo wykluczone, jeśli autor nie zawinił umyślnie lub na skutek niedbałości i nie zostało to udowodnione. Wszstkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo bez wcześniejszej zapowiedzi do zmiany części lub całej oferty, do jej zmiany, do jej uzupełnienia, do jej skasowania, oraz do zaniechania jej dalszej publikacji.

2. Odsyłacze i linki
Przy pośrednich lub bezpośrednich odsyłaczach na obce strony internetowe (Hyperlinki), za które autor nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, autor wtedy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, jeśli znał treści tych stron i jeśli miałby wtedy możliwość technicznie uniemożliwić dostęp użytkownika do treści  niezgodnych z obowiązującym prawem umieszczonych na hyperlinkach. Autor oświadcza wyraˇnie, że w momencie dolączania linku obcej strony do jego portalu nie można było na niej rozpoznać nielegalnych treści. Za aktualną lub wyraˇnie formę treści na dołączonych obcych linkach autor nie ma żadnego wpływu, ponieważ nie są one jego autorstwa. Dlatego dystansuje się niniejszym oświadczeniem od wszelkiej odpowiedzialności cywilnej za treść i formę na dołączonych do strony jego autorstwa hyperlinków. To stwierdzenie dotyczy dołączonych do jego strony linków jak i obcych wpisów do zamieszczonej przez autora na jego stronie książki dla wpisujacych się do niej odwiedzających tę stronę, dotyczy to również obcych treści na forach dyskusyjnych, jak i listy adresów mailowych. Za nielegalne lub błędne treści, oraz za szkody z tytułu zamieszczenia ich na obcych stronach ponosi odpowiedzialność jedynie oferujący do użytku te strony a nie ten, który odsyła tam linkiem użytkownika.

3. Prawa Autorskie (Copyright)
Autor będzie się starał aby prawa autorskie ("Copyright") we wszystkich zamieszczonych na jego stronie publikacjach i grafikach, nagraniach, lub sekwencjach filmowych byly przestrzegane. Wszystkie zawarte w ofercie na jego stronie internetowej znaki firmowe i marki nie podlegając żadnym ograniczeniom są chronione zgodnie z obowiązującym obecnie prawem autorskim "Copyright" zarejestrowanych ich prawnych właścicieli. Samo wymienianie znaków firmowych nie upoważnia do stwierdzenia faktu, że zostały naruszone prawa autorskie! Copyright na publikowanie stworzonych przez samego autora strony internetowej objektów i publikacji zastrzega sobie sam ich autor. Powielanie i  wykorzystywanie tych objektów graficznych, materiałów filmowych lub nagrań we wszelkich innych drukowanych lub elektronicznych publikacjach wymaga wyraˇnej zgody ze strony autora.

4. Ochrona danych osobistych
W razie podawania danych osobistych przez użytkownika w ramach oferowanych usług na portalu autora (adresy mailowe, nazwiska,adresy) użytkownik czyni to wyraˇnie z własnej woli. Korzystanie z usług oraz związane z tym powinny odbywać się bez podawania tych danych, a jeśli jest to technicznie możliwe, powinna również istnieć możliwość korzystania z tych uslug anonimowo lub pod pseudonimem. Użytkowanie i korzystanie z danych zawartych w impressum lub upublicznionych na stronie (adresów, maili, telefonów, faksów) przez osoby trzecie w celu przesyłania na ten kontakt nie wyraˇnie żądanych informacji jest niedozwolone. Autor zastrzega sobie prawo do użycia środków prawnych wobec osób trzecich łamiących ten zakaz i wykorzystujących dane z portalu do wysyłania tak zwanych "Spamów",, czyli maili wysyłanych w celach komercyjnych.

5. Skuteczność prawna wyłączenia z odpowiedzialności cywilnej
Wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej dotyczy wyżej wymienionej oferty internetowej. Jeśli niektóre sformułowania zawarte w ofercie nie są w ogóle lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym obecnie prawem, nie dotyczy to tej części oferty, która jest w swej treści zgodna z obowiązującym obecnie prawem.

 

 

Dieser Webauftritt wurde realisiert vom Mediennetzwerk: "seven of seven" [www.7of7.de]
Fotos: Ingo C. Rosche